Propozycje Lubelskiej Parafii na Zgromadzenie Eparchialne

Propozycje Lubelskiej Parafii na Zgromadzenie Eparchialne

23 marca 2014 r. odbyło się spotkanie parafialne podczas którego została wybrana Rada Parafialna oraz Delegaci na Zgromadzenie. Zostały także omówione propozycje tematów na Zgromadzenie Eparchialne, które odbędzie się 3-4.10.2014 r.

Protokół z powyższego zebrania sporządził ks.diakon Piotr Siwicki.

W celach eksperymentalnych umieszczamy protokół w transkrypcji.

PROWID

1. Fundamentalne pytannia – czy UHKC w Polszczi stratehiczno zorijentowana na rozwytok, czy na t.zw. «zberihannia» (czytaj: powilnyj zanepad)?
Ce pytannia u switli naszoji realnosty ne maje czysto rytorycznoho charakteru. Wid widpowidi na nioho załeżyt´ napriamok dij u wsich czy majże wsich dilankach.

2. Audyt parafij.
Potribno prowesty doslidżennia parafijalnoho żyttia usich hreko-katłyćkych hromad Polszczi. Jaki je w kożnij parafiji wyjawy relihijnoho żyttia? Skilky wirnych (z urachuwanniam wiku, hromadianstwa, nacionalnoji ta mownoji totożnosty)? Skilky chreszczeń, ditej do perszoji spowidi, uczniw na katechyzaciji, szlubiw, smertej – i jaka dynamika zmin cych czyseł za ostanni roky? U wypadku kożnoji parafiji slid sprobuwaty znajty widpowid´ na pytannia: czy parafija rozwywajet´sia, czy zawmyraje; czy je możływist´ rozwywatysia kraszcze (ewt. zapobihty zapepadowi); czy ce możływo za rachunok zbilszennia narodżuwanosty w mołodych parafijalnych rodynach, czy je perspektywa rozwytku za rachunok prychodu ludej izzowni (imihranty, miscewi «konwertyty»)? Dla kożnoji parafiji slid by zrobyty wysnowok: czy wona pryreczena radsze na zakryttia (jakszczo tak, to prybłyzno koły), czy maje perspektywy rozwytku?

3. Stworennia Archyjeparijalnoji Duszpastyrśkoji Rady.
Rada mała buty stworena 9 rokiw tomu. Ważływo, szczoby wreszti-reszt pokłykaty jiji do żyttia, ne jak formalnu «prykrasu» bez znaczennia, ałe jak dijsnyj doradczyj orhan Władyky.

4. Ustrojewo-administratywni pytannia.
Dosi nałeżnym czynom ne wrehulowana subjektnist´ UHKC w polskomu prawi (UHKC ne maje statusu jurydycznoji osoby) ta jiji zakonna widrubnist´ wid Cerkwy Rymo-Katołyćkoji. Ne ustijnena nałeżnym czynom nazwa Cerkwy i schema nazwy parafiji. Najawnist´ dwoch łysze jeparchij robyt´ nemożływym stworennia Synodu Jepyskopiw Mytropoliji. Tomu-to slid by postaratysia pro stworennia szcze odnijeji abo dwoch jeparchij – jakszczo UHKC u Polszczi maje rozwywatysia. Jakszczo maje ity w protyłeżnomu napriamku – slid załyszyty odnu jeparchiju z mytropołyczym tytułom i z centrom u Warszawi. Prohrama-minimum ce korekcija miżieparchijalnych kordoniw, szczoby Warszawa, Pjaseczno i Łodź buły w odnij jeparchiji. Dla parafij Centralnoji Polszczi warto b stworyty okremyj dekanat, napr. Warszawśko-Lubłynśkyj.

5. Oficijne i widkryte prywernennia swiaczeń odrużenych kandydatiw u preswitery z Polszczi u własnij krajini, a ne poza jiji meżamy.

6. Szyrsze wykorystannia internetu ta ełektronnoji poszty u nałahodżenni zwjazku miż duszpastyriamy i myrianamy.

7. Publikuwannia parafijalnych wisnykiw u interneti.

8. Realna spiwuczast´ wirnych u wyriszenni probłem parafijalnoho żyttia.

9. Stworennia kraszczych możływostej dla uczasty mołodoji czastyny wirnych w parafijalnomu żytti, zokrema w liturhijnij prysłuzi.

LITURHIJA

10. Potreba stworennia liturhijnoji komisiji.
Zhidno z cerkownym zakonodawstwom (u t.cz. i jeparchijalnoho riwnia) taka komisija mała b uże dawno dijaty. Jiji rol u wporiadkuwanni liturhijnoho żyttia ne wymahaje pojasneń.

11. Prowedennia doslidżennia dumky wirnych szczodo liturhijnoho kałendaria.
Slid prowesty zahalne, profesijne, neuperedżene doslidżennia, poperedżene widpowidnoju pidhotowkoju wirnych. U zapytnykach slid predstawyty try rozwjazky: zbereżennia staroho stylu, perechid na kałendar nowojulijanśkyj, perechid na kałendar hryhorijanśkyj. Wirni mały b znaty, u czomu polahaje kożen z warijantiw. Widpowid´ mała b buty podwijnoju, tobto: 1) jak najzrucznisze respondentu i joho ridnym, 2) jakyj warijant respondent uważaje najkraszczym dla UHKC w RP. Ankety mały b takoż urachuwaty wik, oswitu i zajniatist´ opytuwanych.
Z miżkonfesijnoji («ekumenicznoji») perspektywy, jak zdajet´sia, pry ewt. zmini kałendaria warto b mabut´ pryjniaty kałendar neowizantijśkyj, jak aprobowanyj Prawosławnoju Cerkwoju. Ewentualna zmina mała b buty płodom retelnoho wywczennia rezultatiw opytuwannia – z urachuwanniam zokrema toho, jak baczat´ sprawu ne dity (zokrema swiaszczenyczi ta uczni ukr. szkił), studenty czy pensionery, ałe persz za wse ti wirni, szczo praciujut´ za najmom. U parafijach, de pomitne czysło hromadian Ukrajiny, u wypadku zminy slid zabezpeczyty dodatkowi widprawy na 7 sicznia, 19 sicznia i ewt. «staryj» Wełykdeń (jakszczo bude pryjniato kałendar hryhorijanśkyj).

12. Powernennia do perwisnoho tekstu Symwołu Wiry, bez «i Syna».
Nema zaraz nijakych pereszkod, szczoby naszi Jeparchijalni Archyjereji zrobyły riszennia usunuty z Symwołu wstawku «i Syna». Ce wże zrobłeno w Kanadi, SSZA i Awstraliji. U wypadku zminy kałendaria, zokrema na hryhorijanśkyj, takyj krok mih by maty dodatkowyj wymir, sprostowujuczy nemynuczi ataky prawosławnych na nibyto totalnu łatynizaciju w UHKC. Zwyczajno, danu zminu slid by poperedyty (jak ce zrobyły buły kanadśki władyky) posłanniam z pojasnenniam.

13. Wykorystannia internetu dla poszyrennia informacij pro rozkład Bohosłużiń, czytannia, zminni czastyny.

14. Widprawłennia strasnych Bohosłużiń u Wełykomu Posti.

15. Neobchidna mistahohija u riznych formach – pojasnennia Bohosłużiń, znaczennia tekstiw, symwoliky rytualiw, ustatkuwannia, architektury i ryz ta prawyła powedinky u chrami. Mistahohiju slid praktykuwaty w propowidiach, dopowidiach, interneti, drukowanych wydanniach.

16. Potribno uzhidniuwaty chorowyj spiw iz wsenarodnym tak, aby perszyj spryjaw płekanniu druhoho, a ne wytisniaw joho.

17. U biblijnych czytanniach slid zwertaty uwahu na rozuminnia wirnymy swiaszczennych tekstiw.

18. Tam, de je możływist´ i potreba, slid prawyty okremi Liturhiji dla ditej ta wirnych polśkoji mowy.

19. W miru możływostej slid u parafijach płekaty pownyj spektr parafijalnych widpraw wizantijśko-ukrajinśkoho obriadu

20. Propowidi mały b buty rozumno korotkymy, stysłymy, dobre pidhotowłenymy i pryswiaczenymy konkretnij temi.

KATECHYZACIJA

21. Pekuczoju potreboju je katechyzacija dorosłych wirnych i starszoji mołodi w riznych formach. Wona mała b ochopluwaty osnowy wiry, istoriji spasinnia, morali, mistahohijne pojasnennia Bohosłużb, cerkownu istoriju.

22. Warto periodyczno zaproszuwaty dla katechyzaciji szczodo osnow wiry wydatnych swiaszczennosłużyteliw inszych katołyćkych Cerkow swoho prawa.

23. Slid podbaty pro zbahaczennia riznych form rekołekcij dla parafijan.

KOJNONIJA

24. Jawnist´ finansiw, statystyk i t.p.
Jakszczo zahał wirnych majut´ maty poczuttia spiwwidpowidalnosty za Cerkwu, a zokrema jakszczo mały b płatyty postijni wnesky, biudżet parafiji ta jeparchiji maw by buty jawnym. Tak samo statystyczni dani pro kilkist´ wirnych (za zwitamy parochiw), czysło prysutnich i pryczasnykiw u nedilu rachuwannia wirnych, dani pro kilkist´ chreszczeń, szlubiw i pochoroniw – mały b buty jawnymy dla zahału wirnych.

25. Dla kraszczoho płekannia spilnotnoho żyttia slid prowodyty czasti zustriczi duszpastyriw iz parafijanamy – u cerkwi ta poza cerkwoju, z nahody relihijnych ta nacionalnych swiat i bez osobływoji nahody, zustriczi uroczysti ta rozważalni.

26. Ciomu ż samomu służytymut´ spilni wyjizdy – proszczi j ekskursiji.

27. Szyrsze wykorystannia ełektronnoho zwjazku dla spiłkuwannia miż parafijanamy.

DYJAKONIJA

28. Finansuwannia Cerkwy.
Potribno bilszu uwahu zwernuty na finansowu solidarnist´ wnutri Cerkwy – dopomohu bahatszych spilnot bidniszym, ne łysze za dopomohoju dwoch zbirok u roci. Slid prynajmni rozhlanuty możływist´ postupowoho perechodu wid «trebno-tacowoji» systemy do rehularnych wneskiw parafijan. U SSZA ce 5-6 % prybutku, za wyniatkom najbidniszych i najbahatszych. Taki wnesky ludy, jaki płatiat´ podatok wid osobystoho prybutku, mohły b sobi widrachuwaty wid dochodu. Zate ne płatyły b za treby. Ce zaodno stabilizuwało b finansy, spryjało bilszomu poczuttiu spiwwidpowidalnosty myrian za Cerkwu ta zwilnyło służinnia Tajinstw, poswiaczeń i pochoroniw wid asocijacij z płatnym remesłom swiaszczenyka.

29. Potribno rozwywaty rizni formy zustriczej i dopomohy mołodych wirnym seńjoram hromady, zokrema samotnim i/abo nemicznym.

30. Slid pomahaty prybulciam z Ukrajiny u wyriszenni socijalnych pytań.

MISIJNIST´

31. Rozwytok parafijalnoji mereżi.
Tut zokrema idet´sia pro widhuk na duchowni potreby naszych wirnych, szczo prybuły z Ukrajiny. Z perspektywy Lubłynśkoho wojewidstwa pomitna potreba zrobyty pownokrownoju parafiju w Chołmi ta zasnuwaty parafiju w Zamosti.

32. Widkrytist´ Cerkwy do wirnych inszych niż ukrajinśka nacionalnostej i mow.
Ce stosujet´sia persz za wse trioch hrup: polśkomownych wirnych, wirnych polśkoji nacionalnosty, wirnych jaki je «łem-łemkamy». Potreba zajniatysia cym pytanniam oczewydna u sytuaciji, koły 50 % podrużżiw je miszanymy, a prohołoszena Synodom Jepyskopiw stratehija peredbaczaje «misijnist´» jak składowu żywoji parafiji.

33. Dla zownisznioji misiji potribno podbaty pro formuwannia osnow totożnosty hreko-katołykiw: oznajomłennia z zasadamy wiry j morali ta ridnoju obriadowoju tradycijeju.

34. Warto załuczaty do misijno-jewanhelizacijnoji praci sered mołodi studentiw, zokrema seminarystiw i inszych adeptiw bohosłowja.

35. Okremu uwahu slid zwernuty na tych hreko-katołykiw (z Polszczi ta Ukrajiny), jaki duże ridko abo zowsim ne widwidujut´ naszych chramiw.

36. Parafiji powynni ne wstydatysia wychodyty na zowni, pojawlaty sebe u miscewomu suspilstwi, ne curatysia takoż suczasnych «rekłamnych» zasobiw, wkazujuczy na naszu «inszist´» jak okremu cinnist´, szczo zbahaczuje relihijno-kulturnu palitru suspilstwa. Powidomlaty zahał pro swoje isnuwannia j dijalnist´.

37. Potribno płekaty spilni mołytowni ta inszi zustriczi, proszczi toszczo z rymo-katołykamy ta wirnymy inszych konfesij.

38. Kożen wirnyj maw by poczuwaty sebe i buty misionerom UHKC u swojemu seredowyszczi.