Kościół w Wyżnianach: początki renowacji

Kościół w Wyżnianach: początki renowacji

Celem planowanego wieloletniego przedsięwzięcia będącego zasadniczym priorytetem działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła p.w. św. Mikołaja w Wyżnianach działającego w ramach Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza jest uchronienie od całkowitej zagłady jednego z najstarszych kościołów na terenie diecezji lwowskiej.

Zadania przewidziane na rok 2013 obejmowały prowadzenie prac zabezpieczających obiekt przed dalszą degradacją oraz wykonanie

ekspertyz i prac inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych a także opracowanie programu rewitalizacji obiektu dla celów sakralnych.  Katastrofalny stan obiektu wymagał natychmiastowych doraźnych działań zabezpieczających, które zostały podjęte w miarę pozyskiwanych, bardzo skromnych na razie środków finansowych. Dotyczyły one głównie ograniczenia penetrowania do wnętrza wód opadowych które są zasadniczym powodem postępującej destrukcji budynku. Równolegle rozpoczęto przygotowania do podjęcia prac studialnych i inwentaryzacyjnych dokumentujących aktualny stan obiektu i stanowiących materiały przygotowawcze dla przyszłych prac projektowych.

Na początku maja 2013 roku rozpoczęto roboty zabezpieczające obiekt, a w szczególności wymiana zużytych technicznie elementów więźby dachowej i bieżące naprawy pokrycia dachowego oraz uzupełnienie brakującego oszklenia otworów okiennych a także usunięcie ptasich odchodów i resztek gniazd zalegających poddasza. Prace były prowadzone pod nadzorem architekta Janusza Szymańskiego z Warszawy. Równocześnie przystąpiono do sporządzenia dokumentacji powykonawczej prac zabezpieczających oraz inwentaryzacji fotograficznej i pomiarowej prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów Politechniki Lwowskiej, prof. Mykołę Bewza i prof. Ihora Bokało. Dokonali oni również ekspertyzy stanu technicznego obiektu i oceny stanu technicznego i wartości artystycznej zachowanego wystroju plastycznego i wyposażenia ruchomego. Podjęli równocześnie prace nad opracowaniem wstępnego programu prac remontowych i konserwatorskich rewitalizacji zabytku. W lipcu 2013 roku w Wyżnianach został zorganizowany wspólny obóz ZHR i Plastu ze strony ukraińskiej, którego celem było promowanie idei odbudowy kościoła św. Mikołaja w Wyżnianach. Obóz ten był również elementem działań zmierzających do utworzenia w Wyżnianach Ośrodka Spotkań Polaków i Ukraińców.

Prowadzone przy kościele św. Mikołaja prace były promowane podczas pielgrzymki do Wyżnian, w której brali udział pracownicy Instytutu Wysokich Cisnień, PAN w Warszawie, parafii św. Stanisława w Warszawie, parafii greckokatolickiej Narodzenia NMP w Lublinie. W programie pielgrzymki uczestniczyła również ekipa telewizyjna „LinkArt”, która wykorzystała materiał dokumentacyjny przy realizacji filmu pt. „Wybaczyć wszelkie zło”, który został wyemitowany w TVP 2, 29 października 2013 roku. Zrealizowane w 2013 roku działania dokumentacyjne zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kosztów Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła p.w. św. Mikołaja w Wyżnianach działającego w ramach Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza.

SB