Kalendarium rekonstrukcji cerkwi

Kalendarium działań związanych z rekonstrukcją cerkwi w Lublinie

1993

4 października. Spotkanie Dyrekcji Muzeum Wsi Lubelskiej, Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich UW w Lublinie oraz Proboszcza Parafii Greckokatolickiej, na którym podjęto decyzję o translokacji jednej z dawnych cerkwi greckokatolickich i jej przyszłej dwoistej funkcji – muzealnej i kultowej.

26 października. Odbył się objazd terenowy w celu zapoznania się ze stanem zachowania świątyń greckokatolickich w Bełżcu, Tarnoszynie, Dłużniowie,Mycowie, Budyninie, i Korczminie.

3 listopada. Na wspólnym spotkaniu wytypowano cerkiew z Tarnoszyna do translokacji, obiekt spełniał istotne walory zabytkowe i jednocześnie najbardziej odpowiadał potrzebom kultowym parafii.

4 listopada. Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Lublinie ks. Stefan Batruch występuje z podaniem do Dyrekcji Muzeum Wsi Lubelskiej dotyczącym przeniesienia na teren Muzeum dawnej cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia NMP, znajdującej się we wsi Tarnoszyn w gminie Ulhuwek (woj. Zamojskie). W tym czasie cerkiew była nie użytkowana, a jej stan wymagał przeprowadzenia prac konserwatorskich, gdyż zagrażało jej całkowite zniszczenie.

17 listopada. Zostaje uzgodniony tok postępowania związany z translokacją cerkwi do Lublina.

7 grudnia. Z podobnym pismem Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Lublinie występuje do Ordynariusza Diecezji Przemyskiej ks. Bp Jana Martyniaka i Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Bp Jana Śrutwy.

Ze swojej strony Muzeum Wsi Lubelskiej pismem z dnia 8 listopada 1993 r. informuje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zamościu i Lublinie, Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a także wyżej wymienionych ks. Biskupów, iż w zatwierdzonym planie realizacyjnym przewidziane jest przeniesienie w celu trwałego zabezpieczenia i udostępniania zwiedzającym greckokatolickiej cerkwi drewnianej.

17 grudnia. Proboszcz Parafii występuje z pismem do Generalnego Konserwatora Zabytków o wsparcie finansowe

1994

Styczeń. Parafia usiłuje pozyskiwać środki finansowe z Funduszu Kościelnego, z funduszu Generalnego Konserwatora Zabytków i z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

26 stycznia. Zgoda Biskupa Przemyskiego Jana Martyniaka na translokację cerkwi z Tarnoszyna do Lublina.

28 lutego. Aktem notarialnym zostaje przekazanaParafii Greckokatolickiej w Lublinie na własnośćcerkiew w Tarnoszynie przez miejscową Parafię Rzymskokatolicką.

1 marca. Zgoda Kurii Diecezjalnej w Zamościu na przeniesienie cerkwi do Lublina.

15 marca. Wykonanie planu realizacyjnego oraz instalacji zewnętrznych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Proxima” z Lublina.

22 marca. Złożenie projektów w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

30 marca. Odbywa się spotkanie w celu omówienia zagadnień związanych z przeniesieniem cerkwi przy udziale Dyrekcji MWL, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dyrektora Wydziału Kultury Sportu i Turystyki, Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Proboszcza Parafii Greckokatolickiej Omówiono następujące zagadnienia:

1. formalno prawne,

2. konserwatorskie,

3. realizacyjne.

31 marca. Zostaje sporządzony kosztorys na 1 etap prac dotyczących przeniesienia cerkwi (demontaż obiektu, transport do Lublina, impregnacja elementów, dokumentacja) przez Krzysztofa Pipika z Lublina.

9 maja. Zostają przyznane przez Generalnego Konserwatora Zabytków środki finansowe na 1 etap translokacji.

17 maja. Proboszcz Parafiizleca wykonanie studium historyczno-konserwatorskiego cerkwi w Tarnoszynie, prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy demontażu oraz badań architektonicznych dla Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie.

10 czerwca. Komisyjne rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie rozbiórki świątyni i przewiezienie w elementach do Lublina.

14 czerwca. Zostaje podpisana umowa na wykonanie demontażu konserwatorskiego zabytkowej cerkwi w Tarnoszynie, pomiędzy Parafią i Zakładem Budowlano-Konserwatorskim w Lublinie.

20 czerwca. Zlecenie nadzoru budowlano-konserwatorskiego przy demontażu świątyni dla Leszka Dziuby z Biura Usług Budowlanych w Zamościu..

Sierpień. Rozpoczęcie badań terenowych nad cerkwią z Tarnoszyna przez pracowników MWL – Łucję Kondratowicz-Miliszkiewicz i Grzegorza Miliszkiewicza..

3 października. Komisyjny odbiór robót rozbiórkowych.

25 października. Parafia zleca wykonanie ekspertyzy mikologicznej elementów rozebranej cerkwi Waldemarowi Wróblewskiemu z Lublina.

3 listopada. Otrzymano fundusze z Ministerstwa Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na oczyszczenie i konserwacje drewna oraz na zabezpieczenie materiału.

15 grudnia. Wstępna opinia dot. ,,Studium historyczno-konserwatorskie drewnianej cerkwi w Tarnoszynie województwo zamojskie”, opr. mgr Bronisław Seniuk, wykonana przez Prof. Ryszarda Brykowskiego z Instytutu Sztuki PAN.

Recenzja w/w studium została przedstawiona 3 maja 1995 r.

W latach 1995-1996, w związku z roszczeniami byłych właścicieli do działki na terenie MWL, na której planowano posadowienie cerkwi, prace nad montażem wstrzymano.

1995

Kontynuacjastarań Parafii zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację prac drugiego etapu translokacji cerkwi obejmującego następujący zakres prac:

- przebudowa sieci wodociągowej,

- wykonanie przyłącza hydrantowego,

- montaż cerkwi,

- roboty instalacyjne,

- wykonanie konserwacji malowideł,

- wyposażenie wnętrza cerkwi i konserwacja ikonostasu.

Styczeń. Parafiizostajeprzekazanie,,Studium historyczno-konserwatorskie drewnianej cerkwi w Tarnoszynie województwo zamojskie”, opracowane przez mgr Bronisława Seniuka.

10 kwietnia. Zostajeprzyznana na wniosek Parafii dotacja z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej.

3 maja. Przedstawienie recenzji studium historyczno-konserwatorskiego przez prof. Ryszarda Brykowskiego z Instytutu Sztuki PAN.

29 maja. Zostają przyznane przez Generalnego Konserwatora Zabytków środki pieniężne na kontynuację prac przy cerkwi z Tarnoszyna. Finanse zostały wykorzystane na realizację przyłącza hydrantowego do cerkwi, zakup gontu na pokrycie świątyni oraz konserwację elementów obiektu.

25 czerwca. Zlecenie prowadzenia nadzoru nad robotami konserwatorskimi przy cerkwi Sławomirowi Powolowi z Lublina.

27 lipca. Przyznanie dotacji przez Fundusz Kościelny na roboty konserwatorsko-budowlane przy cerkwi.

1996

15 lutego. Zostają rozesłane pisma do Parafii Greckokatolickich w Polsce i na Ukrainie z prośba o pomoc w nawiązania kontaktu z dawnymi mieszkańcami Tarnoszyna.

Kontynuacja badań nad cerkwią z Tarnoszyna, prowadzenie kwerendy w archiwach i muzeach.

11 czerwca. Na wniosek Parafii zostają przyznane środki przez Generalnego Konserwatora Zabytków w ramach Rządowego Programu MKiSz-„Ochrona i konserwacja zabytkowych obiektów drewnianych”.

Na wskutek okoliczności formalnych i prawnych związanych z działką na której miał być posadowiony obiekt, przetarg na montaż cerkwi nie mógł być ogłoszony wcześniej niż w końcu listopada. W związku z tym MWL dotację przeznaczoną na prace przy cerkwi z Tarnoszyna oddało do dyspozycji Generalnego Konserwatora Zabytków.

18 czerwca. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił roszczenia byłych właścicieli gruntów położonych w rejonie lokalizacji cerkwi w MWL.

1 sierpnia. MWL wystąpiło do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sierpień. Opracowano dane wyjściowe do wyposażenia cerkwi z Tarnoszyna i wynikające z nich metody ekspozycji, autorstwa Łucji Kondratowicz-Miliszkiewicz, pracownika MWL.

27 sierpnia. Odbyło się w MWL posiedzenie z udziałem prof. Ryszarda Brykowskiego poświęcone omówieniu i podjęciu ustaleń w następujących sprawach:

- przyjęcie wytycznych konserwatorskich związanych z montażem zabytku na podstawie wniosków zawartych w studium historyczno-konserwatorskim,

- przyjęcie założeń metodologicznych do odtworzenia ekspozycji wnętrza.

1997

29 stycznia. Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu dla zespołu cerkiewnego.

Kontynuacja starań o uzyskanie pozwolenia na budowę.

11 czerwca. Zostają przyznane środki przez Generalnego Konserwatora Zabytków w ramach Rządowego Programu MKiSz-„Ochrona i konserwacja zabytkowych obiektów drewnianych”.

15 czerwca. Poświęcenie placu pod budowę cerkwi.

17 czerwca. Podpisanie umowy z firmą „ARTKON” z Lublina na

posadowienie translokowanej cerkwi.

23 listopada. Metropolita Przemysko-Warszawski Ks. Abp Jan Martyniak dokonał poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego w miejscu, na którym stanąć miał ołtarz w lubelskiej cerkwi.

27 listopada. Wykonano na wniosek Parafii kosztorys na konserwację polichromii ściennych wnętrza cerkwi przez Monikę Konkolewską, konserwatora dzieł sztuki z Lublina.

31 grudnia. Zakończenie prac nad Scenariuszem postulatywnym ekspozycji wnętrza cerkwi, autorstwa pracownika MWL Bożeny Kondratowicz.

1998

23 stycznia. Odbiór robót budowlano-konserwtorskich przy cerkwi w Lublinie. Dokonano montażu cerkwi i zakończono prace, które były zaplanowane na tym etapie.

Kontynuacjastarań Parafii zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację prac kolejnego etapu translokacji cerkwi obejmującego następujący zakres prac:

- zagospodarowanie działki przy cerkwi,

- roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,

- wykonanie konserwacji polichromii,

- wyposażenie wnętrza świątyni wraz z rekonstrukcją ikonostasu,

- montaż dzwonnicy.

Wrzesień. Opracowanie wytycznych do działki cerkiewnej w MWL autorstwa Łucji Kondratowicz-Miliszkiewicz i Grzegorza Miliszkiewicza. Przygotowanie projektu ukształtowania terenu przez inż. M. Kocha.

28 września. Pierwsze aranżacje we wnętrzu cerkwi. Odtworzenie ołtarza głównego z podestem i schodami.

29 września. Wykonanie prac ziemnych zgodnie z projektem ukształtowania terenu przy cerkwi. Usypanie ziemnego kopca z krzyżem okolicznościowym upamiętniającym poświęcenie placu pod budowę cerkwi.

16 listopada. Odtworzenie mebli do zakrystii: szafa, komoda, szafka, 2 wieszaki.

1999

Parafia pozyskuje koszty na konserwację polichromii i odtworzenia wnętrza. Zostają

pozyskane w cerkwiach i kościołach ruchome elementy wyposażenia.

4 maja. Komisyjne przejęcie przez Parafię Greckokatolicką w Lublinie wyposażenia z dawnej cerkwi w Wyżłowie.

Lipiec. Przystąpiono do konserwacji i rekonstrukcji polichromii wnętrza cerkwi:2 zakrystie, prezbiterium.

Prace prowadziła grupa konserwatorów ze Lwowa.

Wrzesień. Zakończono prace konserwatorskie przy oprawie obrazu zaprestolnego na ścianie wschodniej prezbiterium cerkwi.

20 października. Komisja jednogłośnie zdecydowała, iż wnętrze cerkwi z Tarnoszyna daje szansę ekspozycji ikonostasu o wysokiej randze historycznej i artystycznej zgodnie z jego przeznaczeniem. Przystąpiono do konserwacji ikonostasu z cerkwi w Teniatyskach.

2000

Parafia pozyskujekoszty na konserwację polichromii i wyposażenia cerkwi. Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lublinie przekazuje środki na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru.

Kwiecień. Montaż i ekspozycja ikonostasu z Teniatysk w lubelskiej cerkwi.

30 kwietnia. Pierwsze Święta Wielkanocne w translokowanej cerkwi.

Maj-Listopad. Kontynuacja prac konserwatorskich przy polichromii: kopuła, tambur, pendentywy, nawa, balkony, babiniec.

28 sierpnia. Przejęcie w depozyt przez Parafię w Lublinie wyposażenia cerkiewnego z zasobów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie.

Wrzesień-Listopad. Wykonanie ogrodzenia działki cerkiewnej według opracowanych wytycznych.

2001

Kontynuacja prac konserwatorskich przy obiektach ruchomych.

19 kwietnia. Wysiłki związane z ratowaniem i konserwacją cerkwi zostały

uhonorowane przyznaniem Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego.

Sierpień-Wrzesień. Posadowienie na działce cerkiewnej dzwonnicy z Lubyczy-Kniazie. Prace konserwatorsko-budowlane wykonano na zlecenie Parafii.

23 listopada. W czasie uroczystości odpustowych św. Jozafata zostały poświęcone przez Metropolitę Przemysko-Warszawskiego Ks. Abp Jana Martyniaka trzy dzwony do dzwonnicy cerkiewnej ufundowane przez parafian.

2002

Kontynuacja prac konserwatorskich przy obiektach ruchomych.

3 listopada. Liturgia inaugurująca rok akademicki z udziałem Wielce Błogosławionego Kardynała Lubomyra Huzara, Zwierzchnika Koscioła Greckokatolickiego.

24 listopada. Wystawa chorągwi procesyjnych haftowanych na płótnie autorstwa Jadwigi Styrny-Nawrockiej.

2003

Kontynuacja prac konserwatorskich przy obiektach ruchomych.

18 maja. Dokonania konserwatorskie przy cerkwi zostały nagrodzone przez

Ministra Kultury Sybillą 2002.

8 czerwca. Uroczystości dziesięciolecia Parafii Greckokatolickiej w Lublinie, połączone z rekonsekracją cerkwi przez Metropolitę Przemysko-Warszawskiego Ks. Abp Jana Martyniaka.

2004-2013

Kontynuacja prac konserwatorskich przy obiektach ruchomych.