Duszpasterze

Proboszcz – ks. dr Stefan Jan Batruch

Proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Lublinie od momentu jej kanonicznego erygowania 1 stycznia 1993 r., jest ks. mitrat dr Stefan Batruch.

Ks. dr Stefan Jan Batruch urodził się 15 czerwca 1963 r. w Miastku na Pomorzu Środkowym jako najmłodszy syn z pośród ośmiorga rodzeństwa Andrzeja i Katarzyny z domu Dołban.

Mama ks. Stefana, zajmowała się gospodarstwem domowym, a ojciec prowadził warsztat krawiecki. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym Białym Borze. Tam przyjął sakrament chrztu w miejscowej cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, którego udzielił mu ksiądz mitrat Stefan Dziubina, a jego rodzicami chrzestnymi byli: Maria Zadarko i stryj Józef Batruch.

Po ukończeniu siódmego roku życia rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej im. Tarasa Szewczenki z ukraińskim językiem nauczania, jedynej tego rodzaju placówce dydaktycznej w PRL-u. W drugiej klasie przystąpił do pierwszej uroczystej spowiedzi i Komunii świętej w miejscowej cerkwi. W tym okresie brał czynny udział w olimpiadach matematycznych oraz polonistycznych, należał do chóru szkolnego, a także koła recytatorskiego, był kilka kadencji przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Zakończył Szkołę z wyróżnieniem w 1978 roku i tego samego roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, oddalonym od rodzinnego domu o sto kilometrów. W tym czasie udzielał się społecznie, należał do katolickiego ruchu młodzieżowego, interesował się historią sztuki i uczestniczył w pracach szkolnego koła plastycznego, brał udział w Olimpiadach wiedzy o sztuce. W 1982 r. po zdaniu matury i uzyskaniu dyplomu dojrzałości wstąpił do zakonu bazylianów i kontynuował naukę w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Po dwóch latach przeniósł się do Seminarium Lubelskiego, które zakończył w 1989 r. W tym okresie angażował się aktywnie w pracę duszpasterską wśród młodzieży, był współorganizatorem greckokatolickiego ruchu młodzieżowego Sarepta, prowadził spotkania katechizacyjne ze studentami lubelskich uczelni, pełnił obowiązki dziekana alumnów greckokatolickich, organizował sesje naukowe i różne uroczystości okolicznościowe. Jako alumn brał czynny udział w proseminarium z Pisma Świętego prowadzonym przez ks. profesora Józefa Kudasiewicza. Pod jego kierunkiem napisał i 30 maja 1989 r. obronił pracę magisterską pt. „Perykopa mędrców ze wschodu (Mt 2, 1-12) w tekstach oficjum liturgicznego kościoła bizantyjskiego na okres Bożego Narodzenia”. Zaraz po uzyskaniu absolutorium udał się na roczną praktykę formacyjną do klasztoru „Studion” mnichów św. Teodora Studyty w Marino koło Rzymu. Po powrocie do Lublina rozpoczął studia licencjackie z teologii duchowości. Święcenia diakonatu przyjął w Lublinie 8 grudnia 1990 r. z rąk biskupa Jana Martyniaka w kościele seminaryjnym. Ten sam hierarcha wyświęcił go na kapłana dnia 4 maja 1991 r. w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w rodzinnym Białym Borze. Po święceniach kontynuował równocześnie studia licencjackie z teologii duchowości oraz poradnictwa psychologicznego i psychoterapii na KUL-u, które ukończył w 1993 r. W międzyczasie aktywnie uczestniczył w działalności młodzieżowego ruchu Sarepta, organizował letnie obozy dla dzieci, młodzieży i studentów, prowadził rekolekcje młodzieżowe. Od samego początku swojej pracy duszpasterskiej współpracował ze Zgromadzeniem Sióstr Służebnic NMP, a od 1 marca 1992 r. był ojcem duchownym nowicjatu i junioratu. Wspólnie z siostrami organizował wiele przedsięwzięć między innymi: rekolekcje powołaniowe, spotkania formacyjne oraz dni skupienia. W 1993 r. 1 stycznia arcybiskup Przemysko-Warszawski Jan Martyniak erygował w Lublinie Parafię greckokatolicką pw. Św. Jozafata, a ks. Batrucha mianował jej pierwszym administratorem. Parafia nie posiadała własnej świątyni ani domu parafialnego i liczyła w tym czasie około stu wiernych. Od samego początku dynamiczny kapłan zajął się organizowaniem życia duszpasterskiego. Początkowo w wynajmowanym dla potrzeb kultowych kościele rektoralnym przy ul. Zielonej. Taki stan jednak nie był zadowalający, gdyż liturgia bizantyjska wymaga zupełnie innego układu przestrzennego świątyni niż łacińska, było to zatem rozwiązanie prowizoryczne i tymczasowe. Przy wsparciu lubelskiego środowiska konserwatorskiego podjął się niezwykle oryginalnego przedsięwzięcia – translokacji zabytkowej osiemnastowiecznej cerkwi greckokatolickiej z przygranicznych terenów Lubelszczyzny, a także poczynił starania związane z pozyskaniem środków na zakup domu dla potrzeb duszpasterskich. Zamiary zostały uwieńczone sukcesem. W roku 1995 został zakupiony dla parafii budynek przy Al. Warszawskiej, a dwa lata później została zrekonstruowana zabytkowa cerkiew greckokatolicka na Sławinku. To unikalne przedsięwzięcie zostało zauważone i nagrodzone przez Ministra Kultury „Sybillą-2002”, a przez Marszałka Województwa – doroczną Nagrodą Kulturalną.

Równocześnie ks. Batruch prowadził szeroką działalność pastoralną, dydaktyczną i naukową. Utrzymywał ścisłe kontakty i współpracował z różnymi ruchami i wspólnotami kościelnymi takimi jak: ruch Światło Życie, Neokatechumenat, Odnowa Charyzmatyczna. Prowadził szereg serii rekolekcji w wielu parafiach greckokatolickich w Polsce, Niemczech, Austrii, Kanadzie, Ameryce i na Ukrainie. Zainicjował program kilkudniowych wielkopostnych rekolekcji dla uczniów szkół średnich, które cieszą się po dziś dzień ogromną popularnością. Zapoczątkował w archidiecezji dni rekolekcyjne dla młodych małżeństw, które przerodziły się w spotkania międzynarodowe. Był współorganizatorem międzynarodowego programu formacyjnego dla Sióstr Służebnic z Europy środkowo-wschodniej. Przygotowywał wiele spotkań młodzieżowych i organizował dla nich letnie i zimowe rekolekcje oraz wyjazdy na światowe i europejskie spotkania. W 1997 r. został pierwszym Koordynatorem Archidiecezjalnej Komisji do spraw duszpasterstwa młodzieży. Był współorganizatorem budowy Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacyjnym i Ośrodkiem Szkolenia personelu pomocy socjalnej w Prałkowcach pod Przemyślem, pierwszego tego typu greckokatolickiego ośrodka charytatywnego w Polsce, który został otwarty i poświęcony 4 czerwca 2005 roku, jako żywy pomnik pojednania wyrosły na pograniczu kultur, tradycji i narodów. Od samego początku wspiera greckokatolickie seminarium lubelskie, gdzie od szeregu lat jest spowiednikiem i ojcem duchownym. Owocem bogatej i wszechstronnej działalności duszpastersko-kaznodziejskiej jest 46 tomików kazań i konferencji przygotowywanych do druku. Opublikował wiele artykułów popularnych (Więź, Gość Niedzielny, Błahowist, Nasze Słowo, Chrystyjanskyj Hołos) i naukowych – między innymi w Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych na temat „Aktualność teologicznego dziedzictwa Świętego Bazylego Wielkiego”. Udzielał wywiadów na łamach lokalnych i ogólnokrajowych gazet. Występował w szeregu programach i reportażach radiowych i telewizyjnych, był komentatorem pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Ukrainę dla Polskiej Telewizji. 6 grudnia 2001 r. obronił z wyróżnieniem na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozprawę doktorską pt. „Model życia chrześcijańskiego w świetle pism ascetycznych św. Bazylego Wielkiego”, pisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Misiurka, która została przetłumaczona i wydana w języku ukraińskim w 2007 r. Od 2002 roku był współpracownikiem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i Uniwersytetu św. Pawła w Ottawie, a od 2005 r. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Uczestniczy w pracach sekretariatu Kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego, która pierwszą statuetkę maku i bławatu, wyrastających z jednego korzenia, wręczyła Janowi Pawłowi II, niestrudzonemu orędownikowi pojednania i pokoju w dowód szacunku i uznania. Zainicjował spotkania na granicy polsko-ukraińskiej pod nazwą „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”, które cieszą się ogromną popularnością i uzyskały liczne wyróżnienia i nagrody, między innymi Srebrny Krzyż Prezydenta Polski i Medal Prezydenta Ukrainy. Od kilku lat komentuje dla Polskiej Telewizji Pontyfikalne Liturgie greckokatolickie z dorocznych uroczystości w Białym Borze, Koszalinie, Przemyślu, Chrzanowie, Górowie Iławeckim, Węgorzewie, Komańczy, Lublinie. Powołał Fundację Kultury Duchowej Pogranicza, która zajmuje się ratowaniem architektury sakralnej, między innymi renowacją cerkwi w Korczminie i kościoła w Wyżnianach k. Lwowa. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie i członkiem Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie oraz Rady Programowej Muzeum Wsi Lubelskiej.

Adres:

Ks. mitrat dr Stefan Batruch, 20-803 Lublin, Aleja Warszawska 71, tel./fax 81 746 93 99,

tel.kom. 603 762 946

e-mail: s_batruch@poczta.onet.pl