Cmentarz w Korczminie

 

Cmentarz greckokatolicki w Korczminie, gm. Ulhówek, pow. Tomaszowski

Historia

Cmentarz grzebalny w Korczminie usytuowany jest w północnej części miejscowości, poza zabudowaniami, po wschodniej stronie lokalnej drogi prowadzącej Machnówka.

Obecnie ma kształt czworoboku, bez podziału na kwatery. Ogrodzony jest metalową siatką, wzdłuż której rosną starodrzewiowe lipy.

Najprawdopodobniej pierwotnie pochówków dokonywano na cmentarzu „cerkiewnym”. Około roku 1846 założono cmentarz „grzebalny”, którego stan zachowania do lipca 2004 r. przedstawiał się fatalnie. Większość nagrobków została wywrócona, zaś ich części zdyslokowane i często mechanicznie uszkodzone (zwłaszcza krzyże kamienne), pozostałe w większości odchylały się od pionu, a ich elementy pozostawały nie związane ze sobą. Znaczna liczba nagrobków pierwotnie posadowionych na poziomie gruntu znalazła się poniżej tego poziomu wskutek naturalnego „osiadania” gleby. Wszystkie nagrobki pokrywała warstwa mikroorganizmów i wtórnych nawarstwień. Spora część elementów kamiennych uległa także naturalnemu rozwarstwieniu. Najbardziej uszkodzonymi elementami były krzyże kamienne, częstokroć rozbite na wiele części, uszkodzona pozostawała także część krzyży żeliwnych wieńczące grupę nagrobków z II połowy XIX w.
Wstępna inwentaryzacja, wskazała ok. 130 nagrobków. W trakcie prowadzonych prac remontowych i porządkowych liczba ta zwiększyła się do ok. 150. Wśród najstarszych datowanych jest nagrobek urodzonego w 1806 r. Cyryla Trylowskiego, proboszcza w Korczminie od 1837 r. do śmierci 27 maja 1846 roku. Na cmentarzu, dominują wyroby bruśnieńskie, przy czym większość z nich pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.
Od 2004 r. prowadzone są prace konserwatorskie i inwentaryzacyjne prowadzone przy udziale Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, wspomaganej przez nieformalna grupę kamieniarzy „Magurycz”, Akademię Młodzieży Ukraińskiej ze Lwowa oraz studentów lubelskich uczelni KUL i UMCS.